CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NSG

THÔNG BÁO 

Công ty CP Nhựa Sài Gòn có giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu

(Chi tiết xem thâm tại mục http://saigonplastic.com.vn/upload/download/54963968.pdf)

(Chi tiết bản cáo bạch của NSG : http://saigonplastic.com.vn/upload/download/85818992.pdf)