THÔNG BÁO 38 V/v THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT NSG

THÔNG BÁO

Công ty CP Nhựa Sài Gòn thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/12/2020.

(Xem thêm chi tiết tại  http://saigonplastic.com.vn/upload/download/51755890.pdf )