Đăng ký Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao dịch trên sàn chứng khoán

Đăng ký Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao dịch trên sàn chứng khoán

Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao trên sàn chứng khoán Hà Nội Theo quyết định số: 289/QĐ-SGDHN ký ngày 12/05/2016.