Giới thiệu

THÔNG BÁO 04 V/v THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT NSG

Công ty CP Nhựa Sài Gòn thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT kể từ ngày...

THÔNG BÁO NGÀY HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2020

Công ty CP Nhựa Sài Gòn thông báo ngày tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm...

THÔNG BÁO NSG XIN GIA HẠN THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Công ty CP nhựa Sài Gòn Thông báo gia hạn thời gian thực hiện báo cáo tài chính năm 2019....

Đăng ký Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao dịch trên sàn chứng khoán

Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao trên sàn chứng khoán Hà Nội Theo quyết định số: 289/QĐ-SGDHN ký ngày 12/05/2016. ...