Giới thiệu

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SACH CỔ ĐÔNG NSG 2019

Công ty CP nhựa Sài Gòn Thông báo chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị họp Đại hội cổ đông thường niên 2019....

Đăng ký Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao dịch trên sàn chứng khoán

Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao trên sàn chứng khoán Hà Nội Theo quyết định số: 289/QĐ-SGDHN ký ngày 12/05/2016. ...

TB Số 03 -HDQT-NSG V/v Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Nhựa Sài Gòn Thông báo: Ngày 29/4/2017 Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Nhà hàng Thiên Hồng; Địa chỉ: 52 - 56 Tản Đà, P10, Q4, TP. HCM....