Giới thiệu

THÔNG BÁO 04 V/v THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT NSG

Công ty CP Nhựa Sài Gòn thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT kể từ ngày...

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Sài Gòn thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm...

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SACH CỔ ĐÔNG NSG 2019

Công ty CP nhựa Sài Gòn Thông báo chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị họp Đại hội cổ đông thường niên 2019....

Đăng ký Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao dịch trên sàn chứng khoán

Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao trên sàn chứng khoán Hà Nội Theo quyết định số: 289/QĐ-SGDHN ký ngày 12/05/2016. ...