Giới thiệu

NSG CBTT số 05 V/v THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT NSG

Công ty CP Nhựa Sài Gòn thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT kể từ ngày...

NSG THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty CP Nhựa Sài Gòn thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm...

THÔNG BÁO NSG XIN GIA HẠN THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Công ty CP nhựa Sài Gòn Thông báo gia hạn thời gian thực hiện báo cáo tài chính năm 2019....

Đăng ký Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao dịch trên sàn chứng khoán

Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao trên sàn chứng khoán Hà Nội Theo quyết định số: 289/QĐ-SGDHN ký ngày 12/05/2016. ...

Tin tức - Sự kiện

Bản đồ