Giới thiệu

Đăng ký Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao dịch trên sàn chứng khoán

Cổ phiếu nhựa Sài Gòn giao trên sàn chứng khoán Hà Nội Theo quyết định số: 289/QĐ-SGDHN ký ngày 12/05/2016. ...

TB Số 03 -HDQT-NSG V/v Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Nhựa Sài Gòn Thông báo: Ngày 29/4/2017 Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Nhà hàng Thiên Hồng; Địa chỉ: 52 - 56 Tản Đà, P10, Q4, TP. HCM....