Tin tức cho cổ đông

Tờ trình số 17_HDQT NSG Vv Chi phí thù lao HĐQt - BKS năm 2015 và Dự kiến chi phí thù lao HĐQT - BKS - 2016 của CTY CP nhựa Sài Gòn

Đăng lúc: 20-06-2016 06:35:59 PM


Download

Tờ trình số 12_HDQT NSG Vv Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP nhựa Sài Gòn 2016

Đăng lúc: 20-06-2016 06:32:29 PM


Download

Tờ trình số 14_HDQT NSG Vv Phân phối lợi nhuận 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 Của Cty CP nhựa Sài Gòn

Đăng lúc: 20-06-2016 06:30:15 PM


Download

Tờ trình số 15_HDQT NSG Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tải chính 2016 của CTY CP nhựa Sài Gòn

Đăng lúc: 20-06-2016 06:27:56 PM


Download

Thông báo số 487_SGDHN ngày 12-5-2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v Ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu NSG trên sàn Upcom 2016

Đăng lúc: 26-05-2016 11:50:19 AM


Download

Thông báo 05-HDQT_NSG ngày 16-5-2016 Vv ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn - NSG trên sàn Upcom 2016

Đăng lúc: 26-05-2016 11:44:11 AM


Download

Thông báo số 743 của Chi nhánh HCM Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam V/v Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 2016

Đăng lúc: 26-05-2016 11:32:50 AM


Download

Quyết định 289_SGDHN ngày 12-5-2016 Vv Chấp nhận đặng ký giao dịch Cổ phiếu nhựa Sai Gòn - NSG trên sàn Upcom T5-2016

Đăng lúc: 16-05-2016 04:15:43 PM


Download

Thông báo chấm dứt hoạt động CN Bình Chánh

Đăng lúc: 13-04-2016 02:55:33 PM


Download

Thông báo chấm dứt hoạt động CN Hóc Môn

Đăng lúc: 13-04-2016 02:53:52 PM


Download