Tin tức cho cổ đông

Báo cáo số 02 của Hội Đồng Quản trị CTY CP Nhựa Sài Gòn tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 -- BC 02 HDQT-NS

Đăng lúc: 20-04-2017 03:26:33 PM


Download

Chương trình Đại hội cổ đông 2017

Đăng lúc: 20-04-2017 08:07:41 AM


Download

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

Đăng lúc: 20-04-2017 08:06:37 AM


Download

THÔNG BÁO số 03_HDQT_NSG THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Đăng lúc: 20-04-2017 08:04:19 AM


Download

Thông báo HĐQT ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017

Đăng lúc: 11-04-2017 09:55:10 AM


Download

TB số 01-CV-HĐQT -2017 Vv Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2017

Đăng lúc: 28-03-2017 05:29:06 PM


Download

TB 18 -HDQT-NSG V/v Ngày đăng ký cuối cùng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 và cổ tức đợt 1 năm 2016

Đăng lúc: 04-11-2016 04:52:05 PM


Download

Công bố thông tin bất thường Số 06-CBTT-NSG Vv Thay đổi Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban KS CTY CP Nhựa Sài Gòn 12-7-2016

Đăng lúc: 13-07-2016 04:23:44 PM


Download

Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016

Đăng lúc: 30-06-2016 08:41:05 AM


Download

Biên bản Họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016

Đăng lúc: 30-06-2016 08:35:28 AM


Download