Tin tức cho cổ đông

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ XƯỞNG VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đăng lúc: 12-12-2017 10:30:41 AM


Download

BIỂU MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NSG 2017

Đăng lúc: 16-10-2017 08:52:03 AM


Download

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 ĐỢT 2 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 _NSG

Đăng lúc: 11-10-2017 01:34:41 PM


Download

TB 01-CBTT-NSG-2017_ CÔNG BỐ THÔNG TIN Vv THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY CP NHỰA SÀI GÒN

Đăng lúc: 05-08-2017 02:21:14 PM


Download

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng lúc: 30-04-2017 09:03:57 AM


Download

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng lúc: 20-04-2017 03:28:37 PM


Download

Tờ trình số 04_HDQT NSG Vv Chi phí thù lao HDQT-BKS năm 2016 và dự trù chi phí thù lao HDQT-BKS năm 2017 Của Cty CP nhựa Sài Gòn

Đăng lúc: 20-04-2017 03:28:19 PM


Download

Tờ trình số 03_HDQT NSG Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tải chính 2017 của CTY CP nhựa Sài Gòn

Đăng lúc: 20-04-2017 03:27:59 PM


Download

Tờ trình số 02_HDQT NSG Vv Phân phối lợi nhuận 2016 và tạm ứng cổ tức 2017 Của Cty CP nhựa Sài Gòn tại Đại HDCD năm 2017

Đăng lúc: 20-04-2017 03:27:43 PM


Download

Tờ trình số 01_HDQT NSG Vv Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 tại Đại hội ĐCĐ NSG 2017

Đăng lúc: 20-04-2017 03:27:21 PM


Download