Tin tức cho cổ đông

NSG THÔNG BÁO XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng lúc: 29-04-2021 10:22:26 AM


Download

NSG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020 Ngày 30-1-2021

Đăng lúc: 30-01-2021 06:46:31 PM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020 ngày 30-1-2021

Đăng lúc: 30-01-2021 06:44:27 PM


Download

NSG THÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

Đăng lúc: 31-12-2020 05:03:06 PM


Download

TỜ TRÌNH 02 NSG Vv LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

Đăng lúc: 31-12-2020 04:21:12 PM


Download

NSG THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT NSG NGÀY 15-12-2020

Đăng lúc: 15-12-2020 03:05:35 PM


Download

NSG THÔNG BÁO XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 3)

Đăng lúc: 14-08-2020 02:48:29 PM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN năm 2020 LẦN 2

Đăng lúc: 30-07-2020 10:43:51 AM


Download

NSG THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2020

Đăng lúc: 22-07-2020 08:05:08 AM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Đăng lúc: 01-07-2020 02:38:37 PM


Download