Tin tức cho cổ đông

NSG Công bố thông tin Bầu Bà Đặng Mỷ Hằng làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (8-7-2022)

Đăng lúc: 08-07-2022 10:04:25 AM


Download

NSG Công bố thông tin Vv Bầu Ông Phan Tôn Ngọc Tiến làm Chủ tịch HĐQT NSG (họp HĐQT ngày 5-7-2022)

Đăng lúc: 06-07-2022 08:40:58 AM


Download

NSG Báo Cáo Cổ đông lớn Ông Dịp Văn Minh sở hữu cổ phiếu NSG ngày 6-7-2022

Đăng lúc: 06-07-2022 08:40:34 AM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI (TỔ CHỨC NGÀY 25/6/2022)

Đăng lúc: 26-06-2022 09:38:14 AM


Download

NSG vv TÀI LIỆU MẪU Sơ yếu lý lịch/ Thư ứng cử/ Thư đề cử Thành viên HĐQT-BKS cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Tổ chức họp ngày 25/6/2022

Đăng lúc: 21-06-2022 05:32:03 PM


Download

NSG Vv TÀI LIỆU cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Tổ chức ngày 25/6/2022

Đăng lúc: 13-06-2022 03:56:35 PM


Download

NSG Thông báo Vv THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Tổ chức ngày 25/6/2022

Đăng lúc: 13-06-2022 03:51:01 PM


Download

NSG Thông báo Vv Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng lúc: 29-04-2022 01:20:40 PM


Download

NSG Thông báo Vv Điều chỉnh một phần nội dung của Công bố thông tin ngày 9/4/022

Đăng lúc: 19-04-2022 11:06:51 AM


Download

NSG Thông báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Trương Thị Thiên Trang ngày báo cáo15/4/2022

Đăng lúc: 18-04-2022 02:17:30 PM


Download