Tin tức cho cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/v THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT NSG

Đăng lúc: 27-07-2018 09:04:29 AM


Download

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng lúc: 24-04-2018 02:43:58 PM


Download

THÔNG BÁO Số 02 HDQT NSG MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng lúc: 19-04-2018 04:04:41 AM


Download

THÔNG BÁO CHốT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng lúc: 22-03-2018 04:20:37 PM


Download

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ XƯỞNG VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đăng lúc: 12-12-2017 10:30:41 AM


Download

BIỂU MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NSG 2017

Đăng lúc: 16-10-2017 08:52:03 AM


Download

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 ĐỢT 2 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 _NSG

Đăng lúc: 11-10-2017 01:34:41 PM


Download

TB 01-CBTT-NSG-2017_ CÔNG BỐ THÔNG TIN Vv THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY CP NHỰA SÀI GÒN

Đăng lúc: 05-08-2017 02:21:14 PM


Download

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng lúc: 30-04-2017 09:03:57 AM


Download

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng lúc: 20-04-2017 03:28:37 PM


Download